Door minder te moeten, ontmoet je jezelf en anderen

Dagbesteding en Individuele Begeleiding

Dagbesteding

De kern van de begeleiding uitgevoerd door AssortiMens is gericht op dagbesteding en bestaat vooral uit zinvolle activiteiten en sociale ontmoeting. 

De dagbesteding bij AssortiMens richt zich erop om stabiliteit in het dagelijks leven te vinden en/of te behouden. Het draait om het proces van de deelnemer en nooit om een productieproces. Wij bieden passende dagbesteding en begeleiding aan waarbij de specifieke interesses van de deelnemer op maat ingezet worden. 

Dit kan zijn op gebied van ICT, techniek, muziek, kunst, ontspanning e.a. Deze activiteiten worden aangeboden vanuit een relatief klein en beschermd groepsverband. De activiteiten zijn educatief, creatief en recreatief van aard. De ervaring heeft geleerd dat onze deelnemers de voorkeur hebben voor exacte bezigheden en vaardigheden. 

Individuele Begeleiding

Naast de dagbesteding kan het ook zijn dat u extra ondersteuning nodig heeft bij uw persoonlijke problemen. Hiervoor kan de gemeente of het CIZ ook een extra ondersteuning individueel voor u indiceren. Individuele begeleiding in de thuissituatie kan niet geboden worden door onze instelling. Indien deze zorg, naast de dagbesteding, nodig is zal er een samenwerking gezocht moeten worden met een andere zorgpartij. 

Idividuele ondersteuning in de vorm van ondersteunende gesprekken, waarbij het niet noodzakelijk is dat deze in de thuissituatie moet worden aangeboden, kan overwogen worden. Deze zorg zal dan in combinatie  of in dienst van de dagbesteding plaats moeten vinden.  

Aanmeldcriteria

Belangrijke voorwaarden voor deelname zijn dat de deelnemer:
 • een DSM V diagnose heeft in het spectrum ontwikkelingsstoornissen.
 • chronische problemen ervaart in het dagelijks leven (missen van ritme, regelmaat en structuur) en/of beperkingen ervaart in sociale activiteiten.
 • niet adequaat kan participeren binnen de reguliere maatschappelijke voorzieningen als werk, begeleid werken, scholing e.a voorzieningen.
 • een geldige zorgindicatie heeft (WMO of WLZ)
 • zelf gemotiveerd is voor begeleiding
 • interesse heeft en de wens om actief deel te nemen
 • een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie heeft.
 • geen ernstige gedragsmoeilijkheden heeft
 • 18 jaar of ouder is.

Zorgaanbod

AssortiMens biedt dagbesteding en individuele begeleiding. Vanaf 19 december 2021 zijn wij hoofdaannemer voor de WMO zorg voor de samenwerkende gemeenten in Twente (Samen14). Met de gemeente Hof van Twente zijn specifieke samenwerkingsafspraken gemaakt. Met de gemeente Almelo is geen overeenkomst in 2022.

Met ingang 1 juli 2022 heeft Menzis Zorgkantoor Twente ook ook het hoofdaannemerschap voor de WLZ (Wet Langdurige Zorg) gegund aan ons.

WMO en WLZ in de praktijk

Begeleiding: welke wet? WMO of WLZ ?

Kunt u zelf kiezen uit welke wet u de begeleiding krijgt ? 

Nee, dat kan niet. De aard van de zorgvraag bepaalt onder welke wet de zorg en ondersteuning valt. Daarbij geldt:

 • Voldoet u niet aan de voorwaarden voor WLZ-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor WMO-ondersteuning.
 • Voldoet u wel aan de voorwaarden voor WLZ-zorg? Dan hoeft de gemeente u geen begeleiding te geven.

De WMO zorg wordt geleverd door zorgaanbieders (hoofdaannemers) die een contract hebben met uw gemeente. Dit heet Zorg in Natura (ZiN).
Vindt uw gemeente dat u een WLZ-indicatie moet aanvragen? Lees dan Verwijst uw gemeente u het CIZ?

 

Onafhankelijke cliëntondersteuner:

Mogelijk heeft u de wens voor een onafhankelijke ondersteuning. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt. 

Voor de WLZ kunt u zich gratis laten bijstaan door een onafhankelijk cliëntondersteuner. Voor regio het Zorgkantoor Twente verwijzen wij u naar de link van Menzis Zorgkantoor.

Ook voor de WMO is er gratis ondersteuning indien gewenst. Wie de cliëntondersteuning verzorgt, verschilt per gemeente. Het is daarom verstandig dit uit te zoeken via de link naar het zorgloket van uw gemeente.


Eigen Bijdrage WMO / WLZ

Voor zorg uit de WMO en de WLZ betaalt u vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. Deze betaalt u aan het CAK. Het CAK berekent ook de hoogte van het bedrag. Zodra u zorg ontvangt, stuurt uw zorginstelling of het zorgkantoor uw gegevens naar het CAK. Vanaf dit moment moet u een eigen bijdrage betalen aan het CAK. U ontvangt automatisch een factuur.

Voor de zorg vanuit de WMO mogen gemeenten, voor de hulp die zij bieden een eigen bijdrage vragen. 
Dagbesteding is een maatwerkvoorzieningen: hulp voor u persoonlijk. Hiervoor mag de gemeente een eigen bijdrage aan u vragen van € 19,-. per maand. U ontvangt een factuur van het CAK ? 


Voor de zorg vanuit de WLZ wordt een berekening gemaakt op basis van uw persoonlijke financiële situatie. Op www.hetcak.nl/wlz leest u hier meer over.

Wilt u van tevoren een idee hebben van de hoogte van uw eigen bijdrage? Op de website van het CAK staat een handige rekenhulp. Cliënten die jonger zijn dan 18 jaar, hoeven geen eigen bijdrage voor zorg uit de WLZ te betalen.

 

Aanvullende diensten - Tarieven en vergoedingen

AssortiMens heeft geen aanvullende diensten waarvoor een vergoeding gevraagd wordt van de deelnemer.

In de visie van AssortiMens worstelen we sterk met de gevolgen van een eigen bijdrage en andere onkosten die deelnemers moeten maken om gewoon mee te kunnen doen. Naast de CAK bijdrage wordt ook geacht dat de deelnemer zelf zijn reiskosten, kosten voor voeding en mogelijk andere kosten betaald. Met een uitkering, vaak op het sociale minimum is dit soms ingrijpend. 

AssortiMens heeft besloten om uit eigen middelen een sociaal fonds te starten waarbij het mogelijk is om kosten met elkaar op te vangen. 
Voor 2021 hebben wij weer een budget in onze begroting kunnen opnemen, ondanks de moeilijke periode van 2020 (waarbij de coronacrisis ook flinke impact heeft gehad). Op individuele basis wordt bekeken of een bijdrage mogelijk kan zijn. Naast deze mogelijkheid biedt het sociale fonds ook extra hulp en ondersteuning in bijzondere privé-situaties; éénmalige of kortdurende praktische hulp thuis, hulp bij verhuizing, incidentele hulp bij privé administratie of invullen van formele brieven of bijvoorbeeld hulp bij privé ICT problemen. 

Binnen de directie is vastgesteld dat een vergoeding uit dit fonds geen recht is, maar een mogelijke maatwerkvoorziening. De belangrijkste vraag die we moeten vast stellen met elkaar is "heeft de deelnemer een ondersteuning nodig om deel te kunnen nemen" "om uitval of uitsluiting te verminderen". Jaarlijks stellen we als directie deze richtlijnen vast voor de duur van een jaar. Hierbij moeten rekening houden met onze mogelijkheden en het belang of noodzaak van de deelnemer. 

 

 

 

Deelnemersparticipatie

Deelnemersparticipatie;

De kwaliteit van de zorgverlening van onze stichting willen wij in stand houden en / of verbeteren door deelnemers actief te betrekken bij de ontwikkelingen van onze stichting. Ook willen wij de kwaliteit van zorg toetsen aan de hand van de ervaringen, meningen en beleving van de deelnemers. Naast de informele laagdrempelige contacten willen wij deze toetsing vormgeven middels formele momenten.

Download voor aanvullende informatie het protocol "Deelnemersparticipatie" op onze downloadpagina. 
Tevens vindt u hier de uitslagen van de deelnemersonderzoeken. 

Deelnemersbijeenkomsten;

Bij inschrijving in ons zorgsysteem worden alle cliënten lid van de cliëntenraad. Minimaal 2 keer per jaar worden zij uitgenodigd voor een bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter (geen deelnemer / geen medewerker). De voorzitter stelt samen met de directie, een maand voor de bijeenkomst, een opzet van de agenda vast. Hierin komen punten naar voren die de directie wil delen / wil bespreken met de deelnemers. Tevens kan een deelnemer zelf of via de voorzitter ook agendapunten voordragen.

 

Deelnemerstevredenheidsonderzoek:

Middels een gestructureerde vragenlijst wordt de deelnemer (anoniem) in de gelegenheid gesteld om in het algemeen of persoonlijk zijn mening en visie te geven. De eerste vragenlijst is in het laatste kwartaal van 2021 afgenomen. Alle deelnemers krijgen deze vragenlijst (schriftelijk). Dit onderzoek wordt jaarlijks afgenomen. Via onze downloadsite kunt u de resultaten van het onderzoek downloaden en inzien. 

Clientvertrouwenspersoon: 

AssortiMens heeft Erwin van der Kamp aangesteld als vertrouwenspersoon.
U kunt hem bereiken op zijn mobiele nummer 06-15315184. Dit kan telefonisch, SMS of ook via WhatsApp 
Ook per mail is Erwin bereikbaar via erwin@assortimens.nl 

Klachtenprocedure

Wij leveren zorg op maat en proberen dit zo goed mogelijk te doen. Toch kan het ook voorkomen dat niet alles naar wens verloopt. In dat geval hopen we met u de situatie snel en adequaat te kunnen verbeteren. Ook kan het zijn dat u mogelijk een klacht heeft. De klachtenprocedure van AssortiMens van toepassing voor de deelnemers (partners of andere betrokkenen) van AssortiMens. De folder "U heeft een klacht" kunt u downloaden via onze downloadpagina. 

 

Zorgkaart Nederland

Wij staan wel geregistreerd op de zorgkaart Nederland maar hebben nog geen vermeldingen.