Door minder te moeten, ontmoet je jezelf en anderen

AssortiMens in het kort

Stichting AssortiMens is een innovatieve zorgorganisatie die vanuit de “herstelvisie van GGZ Nederland” dagbesteding aanbiedt voor mensen met autisme en een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie.
Door de specifieke beperkingen zijn de deelnemers van AssortiMens niet in staat om gebruik te maken van reguliere maatschappelijke voorzieningen en aangewezen op begeleiding vanuit dagbesteding volgens een zorgwet (Wmo of Wlz).

De dagbesteding bij AssortiMens richt zich op het persoonlijke welzijn van de deelnemer. Voor elk mens is het belangrijk om perspectief te hebben en “om ergens bij te horen”. Bij onze stichting staat de MENS met ASS centraal. Kernwaarden in de begeleiding zijn respect, begrip en acceptatie. Door de problematiek zijn er specifieke moeilijkheden of problemen waarbij hulp en begeleiding geboden wordt. Daarnaast wordt de deelnemer ondersteund op zijn wensen, dromen en talenten.

Het vinden en bereiken van een evenwicht in het dagelijks leven met een gevoel van eigenwaarde en acceptatie. Door allerlei omstandigheden en/of ervaringen is deze balans vaak verstoord. Verwachtingen en druk van de deelnemer zelf, zijn directe omgeving of vanuit de maatschappij hebben veelal een belangrijke invloed (gehad).

Hoofdaannemerschap.
Vanaf 19 december 2021 is AssortiMens het hoofdaannemerschap voor Samen14 gegund. Menzis Zorgkantoor heeft met ingang van 1 juli 2022 AssortiMens hoofdaannemerschap voor de langdurige zorg gegund.

Of anders verwoord “begeleiding door ont-moeten”.

‘Ont-moeten’, een mooie verwoording in een maatschappij waarin van alles moet. Binnen onze stichting richten we ons op het besef dat “het soms gaat zoals het gaat”. En de worsteling om hier tegenin te gaan niet altijd werkt. Dit besef kan de basis zijn voor acceptatie en berusting. Door het moeten te veranderen in mogen ontstaat er rust en overzicht. En vaak is dit ook een start om in een andere beweging te komen. Iets wat iemand eigenlijk wil, kan en ook perspectief kan geeft.

Stichting Assortimens "meer dan een stichting".

Naast alle activiteiten en ondersteuning die wij als stichting willen bieden, willen we vooral een organisatie zijn met saamhorigheid en respect voor elkaar. Iedereen is een deelnemer, met zijn specifieke eigenheid. Je mag zijn wie je bent zonder te moeten veranderen.

Onze uitgangspunten zijn mooi verwoord in de songtekst van Gary Portnay (Cheers theme song).

Sometimes you want to go
Where everybody knows your name
And they're always glad you came
You want to be where you can see
Our troubles are all the same
You want to be where everybody knows your name.

Een indruk van AssortiMens

Zorg & Begeleiding (WMO en WLZ)

Als u vindt dat u ondersteuning nodig heeft, kunt u een beroep doen op de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of de Wlz (Wet Langdurige Zorg).

Voor de WMO is een beschikking van uw gemeente noodzakelijk. Een Wmo consulent van de gemeente onderzoekt met u welke problemen u ervaart en welke hulp er voor u nodig is. Dat kan een algemene voorziening zijn (mantelzorg, vereniging, vrijwilligerswerk) of een maatwerkvoorziening. Dagbesteding en individuele begeleiding is een maatwerkvoorziening conform de Wmo.

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. Om in aanmerking te komen voor de WLZ moet een aanvraag gedaan worden bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Een CIZ-aanvraag verloopt niet via een gemeente maar via de Rijksoverheid.

Eigen bijdrage
Voor zorg uit de Wmo en de Wlz betaalt u vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. Deze betaalt u aan het CAK. Het CAK berekent ook de hoogte van het bedrag.

Onze deelnemer krijgt hulp bij zijn specifieke problemen die voortkomen uit de diagnose autisme. De hulp die geboden wordt kan nodig zijn om mee te kunnen doen in de sociale maatschappelijke omgeving, het voorkomen van sociale isolatie en verminderen van zwaardere psychische zorg (minder behandelinterventies en mogelijk ook opname preventief).

Er is aandacht voor het krijgen en behouden van dagelijkse routine. De begeleiding richt zich ook op de communicatie en omgang met anderen, bij problemen in gedrag of flexibiliteit. Maar ook begeleiding om anderen beter te begrijpen en om samen te werken met anderen.

Klachtenprocedure
Wij leveren zorg op maat en proberen dit zo goed mogelijk te doen. Toch kan het ook voorkomen dat niet alles naar wens verloopt. In dat geval hopen we met u de situatie snel en adequaat te kunnen verbeteren. Ook kan het zijn dat u mogelijk een klacht heeft. De folder "Heeft u een klacht" kunt u downloaden op downloadpagina.

Voor meer informatie over de zorginhoud, aanmeldcriteria, Wmo en Wlz en visie klik dan op onderstaande link "Kom meer te weten over onze manier van werken"

Aanmelden voor hulp en begeleiding

Voor informatie en overleg over aanmelding kan contact opgenomen worden met
Michel ten Buuren of Willeke Siemerink. Aanmelden kan per mail, maar bij voorkeur telefonisch.

Er is geen op dit moment geen wachttijd om in zorg te komen. (feb-2024)

Team AssortiMens

Stichting AssortiMens is in februari 2013 opgericht door Michel ten Buuren, Edwin Dertien en Erwin van der Kamp. Gezamenlijk vormen zij de directie van AssortiMens. In de afgelopen jaren is een klein multidisciplinair team gegroeid.

Ons team is opgebouwd uit enkele hulpverleners (HBO en agogisch geschoold) en enkele inhoudelijke werkbegeleiders (met specifieke vakkennis).

AssortiMens is een "Erkend Leerbedrijf" voor de opleiding "persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen" en "sociaal maatschappelijke dienstverlening".

Stichting AssortiMens wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht.

Visie en Missie

Binnen AssortiMens staat de mens met autisme centraal. Vanuit zijn ervaren beperkingen en problemen kan de deelnemer zijn eigen interesses en kwaliteiten inzetten.

Het “herstel-denken” maakt “de cliënt tot een deelnemer”. Een deelnemer met een eigen waardevolle inbreng. Hij brengt zijn interesses, talenten en kennis in, in een sociaal en activerend proces.

Deze visie maakt hem actief en ook medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. Hij wordt actief benaderd zodat het vinden van mogelijkheden, oplossingen en ontwikkelingen centraal komt te staan.

Het is onze missie dat de deelnemer ondersteund wordt om met zijn eigen kracht te herstellen en zich te ontwikkelen.